Min Doktor Patientsäkerhetsberättelse för år 2020

Patientsäkerhetsberättelse Min Doktor 2020

MD International AB (Min Doktor) har under 2020 arbetat med följande övergripande kvalitetsmål:

• Att erbjuda patienten tillgängliga, trygga och säkra vårdmöten av hög kvalitet.
• Att säkerställa att behandlare i tjänsten utifrån evidensbaserad medicinsk kunskap kan arbeta tryggt och effektivt i en digital tjänst.

Patientsäkerhetsarbetet under 2020 har till stor del varit fokuserat på att anpassa verksamheten till den rådande situationen med pandemin orsakad av Covid-19. En riktlinje implementerades tidigt för att säkerställa patientsäkra vårdkontakter, främst på Min Doktors fysiska mottagningar men även den helt digitala verksamheten påverkades och behövde anpassas då till exempel provtagningsmöjligheter för patienter med luftvägssymtom blev högst begränsad. Smittläget på nationell nivå liksom Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer har bevakats kontinuerligt och uppdatering av riktlinjen har skett frekvent. För att öka förståelsen för och kunskapen om att tänka och arbeta smittsäkert har återkommande möten på distans med samtlig personal på Min Doktors fysiska mottagningar genomförts.

Arbetet med att upprätthålla en hög patientsäkerhet även under den pågående pandemin har drivits parallellt med det systematiska patientsäkerhetsarbetet som Min Doktor kontinuerligt bedriver i form av till exempel avvikelsehantering och egenkontroll. Detta har till viss del inneburit att de fokusområden som initialt definierades för 2020 års patientsäkerhetsarbete inte har kunnat prioriteras fullt ut. 

Min Doktor Patientsäkerhetsberättelse 2020

Patientsäkerhetsarbetet under 2020 har till stor del varit fokuserat på att anpassa verksamheten till den rådande situationen med pandemin orsakad av Covid-19.

De viktigaste resultaten i patientsäkerhetsarbetet för 2020 är:

• Implementering av processer för provtagning av symtomfria individer för att utesluta Covid-19-infektion inför till exempel stundande resa. Samtliga individer kontaktas för smittspårning och SmiNet-anmälan görs vid eventuellt positivt resultat.
• Säkrare handläggning av patienter med skyddade personuppgifter genom förbättrade rutiner och anpassning av journalsystemet
• Patientsäkerheten vid läkemedelsförskrivning har ytterligare förstärkts genom förbättrade frågeformulär och beslutsstöd samt uppdaterade riktlinjer.

Du hittar hela Min Doktor Patientsäkerhetsberättelse för år 2020 här