Min Doktor har lämnat in anmälan enligt lex Maria till IVO

Min Doktor lämnade igår in fyra ärenden med anledning av vårdskada samt risk för allvarlig vårdskada, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. De aktuella ärendena har handlagts såväl i den digitala tjänsten som på fysisk mottagning.

Ärende ett “risk för allvarlig vårdskada” gäller ett vaccinationsärende.

Ärende två “risk för allvarlig vårdskada” gäller en felaktig förskrivning. 

Ärende tre “risk för allvarlig vårdskada” gäller en felaktig förskrivning. 

Ärende 4 “vårdskada” gäller en felaktig förskrivning. 

Min Doktors bedömning efter de interna avvikelseutredningarna är att tre av de fyra avvikelserna beror på att behandlaren frångått riktlinjer och/eller inte tagit hänsyn till journalsystemets inbyggda varningssignaler. Åtgärder har vidtagits för att ytterligare stärka beslutsstöd och fortsatt utföra kvalitetsgranskning. Samtliga behandlare på Min Doktor har informerats om händelserna i lärande syfte. 

Vårdgivaren Min Doktor har sedan starten 2013 handlagt 1,6 miljoner patientärenden och lämnat in totalt 12 lex Maria-anmälningar (inklusive dessa). Under 2019 (2020-siffror finns inte att tillgå nationellt än) gjordes totalt 2 270 lex Maria-anmälningar av samtliga vårdgivare i Sverige. 

– Vi har tydliga arbetsmetoder, beslutsstöd, rutiner och kontroller för att kunna erbjuda en trygg vårdtjänst med hög patientsäkerhet. Därför kan vi också snabbt implementera nya rutiner som stärker patientsäkerheten när vi, våra patienter eller medarbetare uppmärksammar brister. Det gör inte händelser som redan hänt mindre beklagliga, men vi kan jobba effektivt för att förebygga nya avvikelser, säger Henrik Kangro, specialist i hematologi och internmedicin, medicinsk chef Min Doktor. 

– Min Doktors avvikelsehantering syftar till att identifiera brister och risker i vårdprocessen för att ständigt stärka och förbättra kvalitet och patientsäkerhet, säger Henrik Kangro.

– En anmälan till IVO innebär att vi kan få värdefull återkoppling på vårt kvalitetsarbete. Det handlar också om att dela med sig av insikter och förbättringsåtgärder så att vi vårdgivare kan lära av varandra, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

Ytterligare en vårdskada utreds för lex Maria-anmälan och kommer att lämnas in till IVO inom kort.