Min Doktor – trygg vård sedan 2013

Vi drivs av hur en patientsäker vård kan bli mer effektiv och bidra till ökad tillgänglighet och därmed jämlikhet. En god och nära vård för invånare oavsett var man bor.


Digitalt när det går, fysiskt när det behövs

Min Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare, grundat 2013 av läkaren Magnus Nyhlén. I dag hanterar vi all vård som är möjlig att ge inom primärvården digitalt, från enklare åkommor till komplicerade och kroniska besvär. Läs här om olika besvärsområden som patient kan söka vård för digitalt.

Min Doktor har flera vård- och vaccinationsmottagningar, där patienter får hjälp med enklare åkommor, hälsotester och vaccination, samt tio mobila kliniker som flyttas dit där behov finns. Min Doktors vårdcentral & BVC i Nyköping, som för övrigt rankas högst i länet, bedriver primärvård på uppdrag av Region Sörmland.

 • Över tre miljoner genomförda patientärenden
 • Vi kvalitetsgranskar vart 20:e ärende – varje dag
 • Kontinuitet – 96 procent av patienterna får träffa samma läkare vid återbesök

Vår digitala modell

Min Doktors digitala tjänst är ett av Europas ledande beslutsstöd för att effektivisera och kvalitetssäkra primärvården. Den tekniska plattformen har tagits fram i egen regi och utvecklas kontinuerligt med ambitionen att ständigt införliva nya tekniska lösningar som stöttar den mänskliga behandlaren med effektivisering och kvalitet.

Den tekniska plattformen, som också är ett journalsystem, har bred funktionalitet och omfattar triagering, beslutsstöd samt chatt/telefon/video. Kommunikation mellan patient och behandlare sker främst genom skriftlig dialog – så kallad asynkron chatt – med möjlighet till telefon/video.

Patientens svar på inledande frågor (cirka 20 till 30 stycken) samt följande chatt med behandlare, sparas och utgör journal. När det är medicinskt motiverat remitteras patienten till provtagning, självtest, röntgen eller specialistmottagning. Behandlaren gör i slutet en medicinskt sammanfattande journalanteckning som delas med patienten.

Min Doktor är sedan november 2022 uppkopplat mot NPÖ, nationell patientöversikt.

Patientsäkerhet och kvalitet

Hur säkerställs kompetensen hos den digitala vårdpersonalen?

För att säkerställa en hög kompetens i vårdmötet måste den kontrakterade läkaren vara specialist eller ha fullgjort minst 50 procent av ST-tjänstgöring. Merparten av läkarna har allmänmedicinsk inriktning, men även andra specialiteter förekommer där läkare har längre erfarenhet av arbete på vårdcentral. Mixen av kompetenser och specialiteter från hela landet bidrar till lärande och ger möjlighet till kollegial rådgivning för bättre och säkrare handläggning av patientens besvär. Vi kvalitetsgranskar vart 20:e ärende varje dag (peer review), har återkommande webbinarier med medicinskt innehåll, olika events och betalar viss ersättning för deltagande i annans utbildning.

Vem sköter driften av digitala plattformen?

Min Doktor har anställda systemutvecklare och tekniker som tagit fram, servar och utvecklar plattformen. Våra jurister säkerställer att juridiska krav uppfylls. Kvalitetssamordnare kvalitetsgranskar allt innehåll och all utveckling ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Den dagliga driften leds precis som i fysisk vård av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga läkare och arbetsledare. Den tekniska plattformen, chatten och all skriftlig data ger unika möjligheter att följa upp, granska och lära på såväl individ- som organisationsnivå och därigenom säkerställa en god vård.

Hur säkerställs kvalitet och kontinuitet i vården?

Min Doktor jobbar systematiskt med kvalitet och kontinuitet. Patienten får via enkät bedöma upplevelsen av vårdbesöket och ges möjlighet att vid behov komma tillbaka till samma läkare för uppföljning. Patienter som gör återbesök får till 96 procent träffa samma läkare. Vart 20:e ärende granskas varje dag (peer review) och det hjälper oss att se mönster, förstå risker, säkra kvalitet och det är en brunn att ösa ur för nytt lärande att dela med nya läkarkollegor. Vi följer också upp statistik över förskrivning systematiskt, både i stort – exempelvis antibiotikaförskrivning – men också för att se om någon enskild läkare sticker ut.

Ökad tillgänglighet, kortare vårdköer

Min Doktor drivs av hur en patientsäker vård kan bli mer effektiv och bidra till ökad tillgänglighet och därmed jämlikhet. En god och nära vård för invånare oavsett var man bor. Tillgänglighet innebär bland annat att det ska vara lätt att söka vård, vilket framgår av Hälso- och sjukvårdslagen kap 13.

Det bör framhållas att Min Doktor inte tillhandahåller en tjänst där “man kan höra av sig och få med hjälp med vad för något som helst”, utan vi behandlar de åkommor som kan behandlas digitalt och de besvär som behöver vård. Här kan du läsa mer om exempel på besvärsområden som patient kan söka vård för digitalt.

Digital vård i Min Doktors regi innebär för patienter snabb tillgång till medicinsk bedömning och vid behov behandling – dygnet runt alla årets dagar, utan att boka tid, utan att ta ledigt från jobbet, utan att sitta i telefonkö eller väntrum. På så vis får fler patienter vård snabbare, samtidigt som den traditionella vården avlastas, vilket frigör tid och resurser för de patienter som bäst behöver fysiska läkarbesök.

Vi satsar allt mer på kronikervård, vilket kortar köerna, exempelvis avseende astma. Min Doktor kan som första vårdgivare diagnostisera astma helt digitalt med hjälp av spirometer som skickas hem till patient. Dagliga mätvärden ger underlag för diagnos inom två veckor. Detta ersätter tre till fyra fysiska vårdbesök och ett tidsspann på flera månader, dessutom till en bråkdel av kostnaden.

För samhället i stort innebär digital vård en kostnadsbesparing, eftersom digitala vårdmöten ersätts lägre än vad fysiska vårdmöten kostar att producera. Ett digitalt läkarbesök ersätts med 500 kronor, vilket kan jämföras med ett utomlänsbesök på fysisk vårdcentral som ersätts med cirka 2000 kronor (siffran varierar från 1 800 till 3 000 kronor efter sjukvårdsregion). Enligt SKR utgör digital läkarvård 11 procent av samtliga läkarkontakter i primärvård till 2 procent av totalkostnaden för primärvården.

Läs vår patientsäkerhetsberättelse och mer om vårt kvalitetsarbete på denna sida.

Vårdprofessionella

Vi är runt 500 medarbetare som varje dag arbetar för att göra vården mer tillgänglig, däribland alla våra erfarna sjuksköterskor på våra vård- och vaccinationsmottagningar. Runt 300 läkare, fysioterapeuter, barnmorskor och psykologer arbetar deltid hos oss och tar hand om dig när du behöver det.

Vårt huvudkontor är i Malmö och vi ingår i Vårdval Primärvård i Sörmland.

Företagsfakta

MD INTERNATIONAL AB

 • Grundat 2013
 • VD Jonas Vig
 • Medicinsk ledningsansvarig läkare Digital Loreto Ferrada
 • Medicinsk ledningsansvarig läkare Vård & Vaccin Harald Zetterquist
 • Styrelseordförande Birgitta Stymne Göransson
 • Styrelseledamöter Jan Prokopec, Magnus Nyhlén, Monika Magnusson, Mårten Forste
 • Organisationsnummer 556934-0580
 • Postadress MD International AB, Box 430, 201 24 Malmö

Ledning

 • Chief Executive Officer (VD) Jonas Vig
 • Chief Commercial Officer Jonas Bäckström
 • Chief Medical Officer Harald Zetterquist
 • Chief People Culture Officer Charlotte Holmgren
 • Chief Product Officer Jonas Sellergren
 • Finance Director Sofia Herrström

Ägare & ekonomi

Min Doktor ägs till 47 procent av Apotek Hjärtat, till 19 procent av EQT Ventures och resterande delar ägs av grundare, affärsänglar och institutionella investerare. Se våra nyckeltal på allabolag.se.

Kontakta oss

info@mindoktor.se

Är du journalist? Mejla press@mindoktor.se eller ring vårt pressnummer 010-16 00 406.

Är du patient och har frågor om ditt ärende eller vill lämna synpunkter? Mejla support@mindoktor.se eller använd formuläret på kontaktsidan.

Den här sidan uppdaterades senast 2023-02-13