Min Doktor – trygg vård sedan 2013

Vi drivs av hur en patientsäker vård kan bli mer effektiv och bidra till ökad tillgänglighet och därmed jämlikhet. En god och nära vård för invånare oavsett var man bor.


Min Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare. Vi erbjuder digital kontakt med barnmorskor, fysioterapeuter, psykologer, sjuksköterskor och specialistläkare genom en asynkron* kommunikationsmodell. Vi bedriver även en vårdcentral samt runt 15 drop-in kliniker över hela landet. Utöver det har vi ett tiotal mobila kliniker som vi öppnar upp där och när det behövs. På våra kliniker träffar patienten sjuksköterskor som utför viss primärvård, hälsokontroller och vaccinationer, och som vid behov av utredning, diagnos och behandling kontaktar våra behandlare i den digitala tjänsten. 

Min Doktor grundades 2013 av Magnus Nyhlén, en läkare med it-bakgrund som såg vilka möjligheter digitalisering kunde innebära för vården. Grundidén var att utveckla en tjänst som effektiviserar vårdprocessen för både läkare, patient och samhälle. 

Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Sedan vi startade har våra specialistläkare och övriga behandlare tillsammans hanterat över två miljoner patientärenden.

Genom att ta vården närmare patienten – både digitalt och med lättillgängliga kliniker – gör vi vården mer tillgänglig och säkrare för patienten, samtidigt som vi kan hjälpa fler och avlastar den offentliga vården.

*Ett asynkront möte är ett möte som sker oberoende av tid och plats, hos oss framför allt genom en skriftlig dialog.

Varför Min Doktor?

Digitala vårdmöten gör att vårdprofessionella blir mer tillgängliga på lika villkor för alla oavsett var de bor. Varje patient som använder digitala vårdmöten frigör i sin tur utrymme i den traditionella vården, för de patienter som verkligen behöver ett fysiskt vårdbesök.

Genom att koppla ihop digital vård med fysiska undersökningar skapar vi en tillgänglig, patientsäker och effektiv vårdprocess. För att ge två exempel: Med hjälp av digitala dermatoskop kan våra sjuksköterskor fotografera hudförändringar, som sedan skickas digitalt till en av våra hudläkare som granskar bilderna. Genom digital spirometri kan patienten själv testa sin lungkapacitet hemma, för att sedan få en uppdaterad behandlingsplan av en av våra astmaläkare. 

Vår digitala modell – asynkron kommunikation

Min Doktors digitala vårdmodell bygger på asynkron kommunikation. Ett asynkront möte är ett möte som sker oberoende av tid och plats, hos oss framför allt genom en skriftlig dialog. På det sättet digitaliserar vi vårdmötet på riktigt. Patienten och behandlaren kommunicerar genom skriftliga meddelanden, där och när det passar dem bäst, och de behöver inte boka en tid. Den skriftliga kommunikationen blir också underlag för behandlarens anamnes, och effektiviserar på så sätt behandlarens tid. På samma sätt kan patienten när hon vill gå tillbaks och läsa i kommunikationen. Den asynkrona kommunikationen ger oss också ojämförbara möjligheter att följa upp och kvalitetssäkra våra vårdmöten. Läs mer om hur ett vårdmöte hos oss går till längre ner på sidan.

Fördelarna med digital vård är många

Ett ökat användande av digitala vårdmöten frigör tid för både sjukvårdspersonalen och patienterna. Enligt en Sifo-undersökning från oktober 2017 hade 16 procent av den svenska befolkningen en eller flera gånger under de senaste tre åren besökt akuten istället för vårdcentralen för att snabbare få träffa läkare. I Halland var det så många som 33 procent. Det är effekten av en överbelastad primärvård med långa väntetider som följd. Läkarna som resurs räcker inte till med dagens system.

Vi tror på rättvis tillgång till vård och att det är viktigt att rätt patient får möta rätt nivå av vård. Min Doktor är ett komplement till traditionella vårdcentraler och genom att ta emot patienter med besvär som lämpar sig för digital vård ökar vi tillgängligheten till vård och specialistkompetens generellt. Vi triagerar kostnadsfritt vidare de patientärenden som inte kräver en medicinsk bedömning liksom de som behöver fysiska vårdbesök.

Digitala vårdmöten gör att vårdprofessionella, till exempel specialistläkare, blir mer tillgängliga på lika villkor för alla oavsett geografi och varje patient som använder digitala vårdmöten frigör i sin tur utrymme i den traditionella vården, för de patienter som verkligen behöver ett fysiskt vårdbesök.

För patienter med besvär som lämpar sig för digital vård, och som har svårt att komma ifrån jobbet eller som har långt till närmaste vårdcentral, kan det dygnet-runt-öppna digitala vårdmötet innebära besparingar på många timmar när de slipper såväl besvärliga transporter som tid i telefonköer och väntrum. Dessutom till en lägre kostnad för samhället – digitala vårdmöten ersätts med en fjärdedel av vad fysiska vårdmöten kostar samhället att producera.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har räknat ut att digitala vårdmöten stod för 7% av alla vårdmöten 2020 till bara 2% av kostnaderna.

Oron för överkonsumtion av vård

I debatten lyfts farhågor om att digitala vårdmöten skulle öppna för en överkonsumtion av vård, att det skulle bli för lätt att få tillgång till läkare och att människor skulle söka vård för alltför enkla åkommor. Idag är vårdköerna långa, det är svårt att nå fram, sjuka får vänta länge på hjälp. Det finns även människor som drar sig för att söka vård och därför hinner utveckla komplikationer för att de har väntat för länge. Därför är vi av uppfattningen att den mänskliga och samhällsekonomiska vinsten är större om tillgången till vård ökar, än de eventuella onödiga besök som smiter igenom systemet. Statistiken visar också på att traditionella primärvårdsbesök i Sverige minskar totalt sett – samtidigt som kostnaderna för dem ökar.

Hos Min Doktor är vi noga med att triagera, sortera, patienten till rätt vårdnivå utifrån de svar som ges skriftligt före kontakten med behandlaren – till egenvård eller för råd från apotek, bedömning av sjuksköterska, fysioterapeut, till psykolog, läkare eller i de fall då digital handläggning inte är lämplig, till vårdcentral eller akutmottagning.

Enligt en studie utförd av Jönköping Academy på uppdrag av SKR, handläggs den absoluta majoriteten av digitala patientärenden enbart genom det digitala vårdmötet, och väldigt få patienter behöver gå vidare till den fysiska vården för samma ärende.

Specialistläkare inom 25 olika områden

Min Doktor har ett team på huvudkontoret som jobbar kontinuerligt med uppföljning, kvalitetssäkring och vidareutveckling av tjänsten för både patienterna och behandlarna. Vi anlitar dessutom över 150 läkare fördelade över 25 specialistområden, samt sjukgymnaster, barnmorskor, psykologer och sjuksköterskor för att ta emot patienter över nätet. Alla våra läkare har svensk läkarlegitimation. De allra flesta är kliniskt aktiva vid vanliga vårdcentraler och sjukhus och jobbar extra hos oss när de är lediga från sina ordinarie tjänster.

Det är en fördel för behandlarna att ha så många specialistkollegor tillgängliga för rådfrågning i ett chattforum, och möjlighet att lämna över ärenden till varandra, på så vis behöver vi sällan belasta specialister på sjukhusen med våra patienter.

Så går ett digitalt besök hos Min Doktor till

Ett läkarbesök hos Min Doktor kan genomföras när som helst på dygnet och mötet sker nästan uteslutande genom aysnkron, icke simultan kommunikation. När patienten valt vilken kategori av symptom hon har besvär med, loggar hon in med sitt BankID för att därefter skriftligt besvara specifika frågor för den valda åkomman.

Detta avlastar läkaren från mycket administrativt skrivarbete och ger henne ett färdigt strukturerat beslutsunderlag med patientens genomtänkta svar och beskrivning av åkomman, redan innan mötet har påbörjats. Patienten kan även bifoga bilder på till exempel ett hudutslag eller ett svalg eller en video på en rörelse som smärtar. När läkaren plockat upp ärendet i det virtuella väntrummet och gjort en första bedömning, kan hon svara skriftligt med fler frågor, skicka patienten för provtagning, ställa diagnos och förskriva preparat.

Läkarna kan begära in bilder, boka videosamtal eller skicka patienten för provtagning eller röntgen på fysiska vårdcentraler och sjukhus när det bedöms nödvändigt för att ställa diagnos, och svaret kommer tillbaka till våra läkare från labbet precis som hos en traditionell vårdgivare. Vi betalar självklart respektive provtagningsenheter för provtagning och analys. Läkaren fortsätter sedan sin dialog med patienten med besked om eventuella åtgärder, och skriver ut recept om behandling blir nödvändig. 

Patient och läkare läser varandras meddelanden när det passar dem och ingen av dem behöver alltså boka och passa en tid, vilket effektiviserar läkarens arbete – läkaren kan hantera flera patienter parallellt medan hon väntar på provsvar eller meddelanden från andra patienter.

Hos Min Doktor sker återbesök hos samma läkare, i de ärenden där behov och riktlinjer föreligger. De besvärskategorier som toppar återbesökslistan är besvär där behandling satts in och ska följas upp, eller en serie behandlingar sker, som vid psykisk ohälsa eller fysioterapi.

Förskrivning – digital vård underlättar uppföljning

Skeptiker ställer ofta frågan om inte digitala vårdmöten innebär en risk för överförskrivning av antibiotika och vanebildande läkemedel. Läkarna som behandlar patienter hos Min Doktor jobbar i den traditionella vården till vardags och de har all anledning till att vara minst lika sparsamma med antibiotika (eller andra preparat) när de träffar patienter digitalt som vid fysiska möten. Vi har egna, lite hårdare riktlinjer för all typ av förskrivning. Det visar sig också i vår statistik. 

När det gäller antibiotika har en del patienter en alltför hög förväntan på vad det hjälper mot, och kanske inte vet att det inte alltid är nödvändigt. Där har vi en fördel som kan kommunicera över tid med våra patienter. Läkaren kan hålla ett ärende öppet flera dagar och på så vis känner patienten sig trygg med att ”vänta och se” om besväret läker ut självt – om det inte blir bättre eller förvärras då kan patienten enkelt få kontakt med sin läkare för att få ett recept utskrivet då. Vi rapporterar regelbundet in statistik till Strama och för en ständig dialog för att tillsammans med övriga vårdgivare i Sverige minska antibiotikakonsumtionen i samhället.

Självklart följer vi upp den enskilda läkarens förskrivningsstatistik och de jämför gärna sina resultat med varann. De variationer vi ser mellan enskilda läkare diskuteras med stort intresse.

Kontinuerlig kvalitetsgranskning

Vi utvecklar vår tjänst kontinuerligt och jobbar aktivt med feedback från läkare, patienter och andra berörda parter för att säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt. Läkarna jobbar med anonym peer review, där de granskar handläggningen av varandras patientärenden, för att förbättra tjänsten och lära av varandra. Det ger oss också möjlighet att fånga upp och åtgärda eventuella avvikelser samma dag. Därför välkomnar vi kvalitetsgranskning av vår vård som liksom hos alla andra vårdgivare, offentliga som privata, bör granskas på samma villkor. Avvikelser och felaktig handläggning av patientärenden ska självklart rapporteras och utredas, oavsett hos vilken vårdgivare de sker. Vi strävar alltid efter att bli ännu bättre.

Patientlagen och ersättningsfrågan

Patientlagen innebär bland annat att patienten ska ha möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Vårdanalys beskriver i rapporten Hinder och möjligheter för att öka Patientlagens genomslag bland annat att ersättningssystemen i vården inte stimulerar till innovation och förnyade arbetssätt.

Nationella ersättningsmodeller för digital vård är inte fastställda ännu och därför ersätts digitala besök styckvis och inte med en kapitansmodell (listningsersättning) som är praxis i de flesta regioners primärvårdsmodeller. Vårdcentraler får alltså fortsatt ersättning för de patienter som listar sig där oavsett om de besöker vårdcentralen eller inte. Digitala vårdgivare listar inte på patienter utan är ett komplement till traditionella vårdcentraler. Precis som andra vårdgivare beslutar vi inte om regelverket för ersättning utan följer det.

De 500 kronor som läkarbesök på distans ersätts med idag (2022) omfattar hos Min Doktor flera läkarkontakter inom samma ärende, exspektans, provtagning och bild- och funktionsdiagnostik (röntgen) som kan vara kostsam, samt dygnet runt-öppet och en säker vårdprocess för läkaren att arbeta i, med inbyggda beslutstöd, varningsflaggor och påminnelser exempelvis om provsvar och remisser. Vår ambition är att vara den bästa vårdgivaren i branschen.

Ett fysiskt läkarbesök kostar i snitt 1880 kronor att producera enligt SKR:s egna siffror, och därför utgör digitala vårdmöten hos Min Doktor alltså en direkt besparing för samhället om de ersätter vad som annars skulle varit ett fysiskt läkarmöte. Dessutom sparar både patient och arbetsgivare pengar när patienten inte behöver ta ledigt och lämna jobbet för att besöka en vårdcentral.

Patientavgiften

Vår patientavgift styrs av de regioner som vi är fysiskt verksamma i, vilket innebär att vi följer de riktlinjer för digital vård som Region Sörmland har fastställt. 

Forskning

För att säkerställa att digital vård verkligen gör nytta och innebär en effektivisering av vården, har vi låtit forskare vid Lunds universitet mäta den ekonomiska effekten, helt enkelt vilken besparing digital vård kan bidra till för samhället. Den som vill kan också luta sig mot de rapporter som Jönköping Academy och SKR, McKinsey och PwC tagit fram om digitaliseringens potentiella betydelse för vården.

Vi välkomnar frågor och en konstruktiv diskussion kring hur digitaliseringen kan användas för att göra vården så bra som möjligt.

Kontakta oss på info@mindoktor.se eller press@mindoktor.se för att boka möte.

Den här sidan uppdaterades senast 2022-01-23