Vårt kvalitetsarbete

Den digitala plattformen ger oss unika förutsättningar för kvalitetsarbete och transparens i vårdbesöket.

Så här arbetar vi med kvalitet

Vi på Min Doktor drivs av att göra vården bättre och mer tillgänglig för dig som patient. Vårt kvalitetsarbete är därför med i verksamhetens alla led, från utveckling av nya behandlingsområden till utvärdering och uppföljning av patientärenden.

Att arbeta i en digital miljö ger oss unika möjligheter för kvalitets- och uppföljningsarbete. Min Doktor har beslutsstöd, riktlinjer och påminnelser inbyggda i vår tjänst. Vi sätter upp nyckeltal och mätbara mål som vi följer upp i realtid, exempelvis har vi på så sätt sänkt vår antibiotikaförskrivning. Vår digitala miljö gör även att vi lätt kan följa upp och åtgärda eventuella avvikelser.

Vi använder den CE-märkta plattformen som vi själva utvecklat. Vi nyttjar digitaliseringens snabbhet och anpassar vårt verktyg efter nya behov, behandlingsrekommendationer eller säkerhetsindikatorer.

En viktig del i vårt kvalitetsarbete är de kollegiala granskningar – peer review – som läkarna gör. Vart tjugonde patientärende anonymiseras och granskas. För läkarna bidrar detta till lärande för både den som granskar och granskas.

Vårt systematiska kvalitets- och säkerhetsarbete genomsyrar allt vår arbete. Vi arbetar ständigt för att ge dig en så snabb, säker och tillgänglig vård som möjligt.

Att arbeta i en digital miljö, den CE-märkta plattformen som vi själva utvecklat, ger oss unika möjligheter för kvalitets- och uppföljningsarbete. Vi har beslutsstöd, riktlinjer och påminnelser inbyggda i vår tjänst. Vi sätter upp nyckeltal och mätbara mål som vi följer upp i realtid, exempelvis har vi på så sätt sänkt vår antibiotikaförskrivning. Vi kan också lätt identifiera, följa upp och åtgärda eventuella avvikelser.

Såhär jobbar vår kvalitetsavdelning – mer detaljerad beskrivning

Hos oss påbörjas anamnesupptagningen redan innan patienten kommit i kontakt med en läkare. Genom digitala frågeformulär speciellt framtagna för varje besvärsområde säkerställs att viktig/relevant information samlas in och presenteras för läkaren på ett strukturerat och överskådligt sätt. I en del formulär ombeds patienten ladda upp bilder eller en kort videosekvens för att läkaren ska kunna få en fullständig bild av patientens besvär.


Alla typer av medicinska besvär lämpar sig inte för digital vård med patientsäkerheten i åtanke. Det kan handla om besvär som kräver akut vård, långvariga och komplexa besvär där en omfattande utredning behöver initieras, besvär där patienten redan har en pågående vårdkontakt eller enklare besvär där en fysisk undersökning krävs. Det kan också vara besvär som inte kräver en läkarkontakt, utan klarar sig med egenvård. I Min Doktors frågeformulär finns triageringsfrågor för att identifiera besvär och symtom som inte lämpar sig för digital vård av någon av ovan nämnda anledningar. Genom digital triagering kan patienten hänvisas till rätt vårdnivå/vårdinstans omedelbart efter att svaren lämnats och innan patienten ens kommer i kontakt med en läkare. De ärenden som vi triagerar vidare direkt tar vi inte betalt för, varken av patient eller samhälle.


Ett läkarbesök hos Min Doktor sker oftast asynkront, där läkaren och patienten kommunicerar via meddelanden, men kan vara synkront när det gagnar situationen. Det finns därmed inget som begränsar ett läkarbesök i tid på samma sätt som i den fysiska vården där ett besök måste avslutas innan nästa besök tar vid.
Konversationen mellan patient och läkare och handläggningens olika steg dokumenteras och sparas som en del av patientens journal. Både läkaren och patienten har möjlighet att initiera ett återbesök för att följa upp exempelvis effekten av insatt behandling.


Läkarna befinner sig fysiskt på olika platser runt om i Sverige, men kan enkelt nätverka och rådfråga varandra i den digitala tjänsten. De kan också förmedla patienter internt till en annan specialistkollega och därmed minska remisser till sjukhusen.


Min Doktor har utarbetat riktlinjer för samtliga besvärsområden inom vilka Min Doktor erbjuder vård. Riktlinjerna bygger på nationella riktlinjer och rekommendationer, men tar även det digitala vårdperspektivet i åtanke. Riktlinjerna finns lättillgängliga för läkarna när de arbetar i Min Doktors tjänst och 66% av dem uppger att våra rutiner, jämfört med dem i den traditionella vården, underlättar minskad antibiotikaförskrivning.
Vi arbetar centralt systematiskt med uppföljningar vad gäller exempelvis diagnossättning, följsamhet till riktlinjer, STRAMA och förskrivning av narkotikaklassade läkemedel. Detta i syfte att både se mönster och fånga individuella avvikande beteenden. Feedback ges i olika forum på både grupp- och invididnivå.
Den digitala plattformen ger oss alltså en unik möjlighet till full transparens i vårdbesöket.