Frågor & svar om antikroppstest

Vad är det för typ av test?

Det är ett antikroppstest, som ger svar på huruvida man utvecklat antikroppar till följd av en Covid-19-infektion. Genom ett litet stick i fingret tas en droppe blod som placeras på en teststicka och du får ditt svar efter tio minuter. Utbildad vårdpersonal behövs för att utföra och analysera testet.

Varför valde vi just detta test?

Vi har med omsorg valt ut ett test som är CE-märkt och kvalitetssäkrat av etablerade laboratorier i Sverige. Testet har hög träffsäkerhet.

Vilka svar kan testet ge?

Testet kan ge tre typer av svar:

  1. Negativt. Det innebär att inga antikroppar har identifierats. Sannolikhet för att man genomgått Covid-19 är låg. 
  2. Positivt för IgM-antikroppar. Detta kan tyda på en nyligen genomgången infektion. Vid uppvisande av endast IgM-antikroppar rekommenderas uppföljning med ytterligare ett prov om 2-4 veckor för att se om IgG antikroppar kan påvisas.
  3. Positivt för IgG-antikroppar. Detta talar för en genomgången infektion av Covid-19. Det är inte klarlagt huruvida alla som infekterats av SARS-CoV-2 utvecklar mätbara nivåer av IgG, i synnerhet om man haft en mild infektion. På Folkhälsomyndigheten bedömer man att förekomst av antikroppar ger ”ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid”. Det är dock inte klarlagt hur fullständigt skyddet är eller hur lång tid det varar.

Är jag immun om jag har antikroppar?

Påvisade IgG-antikroppar efter en virusinfektion innebär vanligtvis förekomsten av en grund-immunitet som en tid framöver ger helt eller delvis skydd mot sjukdom vid återinfektion. Det är sannolikt, men ännu inte visat, att detta också gäller SARS-CoV-2. Det är även oklart hur länge detta eventuella skydd kvarstår och hur stora skillnaderna är mellan olika individer. Du kan läsa mer om det på Folkhälsomyndighetens hemsida.